Home » News » Mwynhewch y pethau bychain mewn bywyd pan ddaw’r cyfnod clo i ben

Mwynhewch y pethau bychain mewn bywyd pan ddaw’r cyfnod clo i ben

Wrth inni agosáu at etholiad Senedd Cymru, mae Dr Olwen Williams yn trafod blaenoriaethau ymgyrchu yr RCP.

Beth sy’n cyfrif fel ‘gwobr’?

Rwy’n ysgrifennu hwn ar adeg o anniddigrwydd ymysg teulu’r GIG. Beth mae ein cydweithwyr yn ei haeddu ar ôl blwyddyn o weithio yn yr amgylchiadau anoddaf ers creu’r GIG? Ai codiad cyflog yw’r peth pwysicaf, ynteu a yw’n bwysicach bod yn gallu gwneud eich gwaith o fewn eich oriau, cael amser i wneud ymchwil neu wneud gweithgareddau dysgu, a chymryd amser i ffwrdd a chael eich cefn atoch heb deimlo’n euog am adael eich cydweithwyr blinedig ar ôl?  

Yn gynharach yn y mis, fe wnaethom lansio ein hadroddiad diweddaraf, Recover, rebuild, renew, ac fe gafodd sylw ardderchog ar draws y BBC, ITV ac yn y Western Mail.

Gydag etholiadau’r Senedd ar 6 Mai yn nesáu, rydym yn galw ar Lywodraeth nesaf Cymru i recriwtio a hyfforddi rhagor o feddygon, buddsoddi mewn gofal cymdeithasol a chymunedol, a delio â’r anghydraddoldebau iechyd sydd wedi cael eu hamlygu a’u gwaethygu yn ystod pandemig COVID-19. Cyflwynwyd yr adroddiad gerbron Cyngor RCP ym mis Mawrth, a byddwn yn eich annog chi oll i’w ddarllen, yn enwedig yr astudiaethau achos sy’n dangos y gwaith a wnaeth ein meddygon dan hyfforddiant i wella gofal i gleifion yn ystod y pandemig.

Rydym yn awyddus i Lywodraeth Cymru glywed beth mae ein haelodau yn ei ddweud yng Nghymru: i ddyfynnu un o’r meddygon dan hyfforddiant, ‘nid yw cynnig gwasanaethau lles yn gwneud iawn am y llwyth gwaith nas gwelwyd ei fath o’r blaen, y lefelau staffio annigonol, y risg o ddal COVID-19 na’r diffyg hyfforddiant.’ Nid dim ond arian y mae gwobr yn ei olygu – mae’n gymaint mwy na hynny.

Cysylltu â’n haelodau

Ar 10 Mawrth, fe wnaeth Dr Sam Rice, ein cynghorydd rhanbarthol yn ne orllewin Cymru gadeirio’r digwyddiad Cyswllt RCP cyntaf erioed i glinigwyr ym myrddau iechyd Hywel Dda ac Abertawe. Bu’r cyfarfod hwn a gynhaliwyd ar-lein yn llwyddiant ysgubol; buom yn trafod lles y gweithlu, mynediad i ymchwil clinigol, addysg feddygol, anghydraddoldebau iechyd, a llawer, llawer mwy. Byddwn yn cyhoeddi adroddiad dilynol yn ddiweddarach eleni. Yn y cyfamser, os hoffech inni drefnu un ar gyfer eich ardal chi, cysylltwch â ni.

Pwysau ar glinigwyr mewn amser anodd

Rwy’n bryderus ynglŷn ag effaith achosion Crwneriaid ar ein haelodau. Mae un o’n cydweithwyr o Gymdeithas y Meddygon yng Nghymru wedi awgrymu y bydd y nifer gynyddol o achosion sy’n ymwneud â COVID-19 yn amlygu niwed moesol ac yn rhoi pwysau diangen ar les meddygon, gan fynd â meddygon ymaith oddi wrth eu dyletswyddau clinigol a’u gorfodi i ail-fyw sefyllfaoedd anodd. Mae angen i fyrddau iechyd y GIG fod yn ymwybodol o’r materion hyn ac ymrwymo i gefnogi unigolion.

Cyhoeddi dyddiadau ar gyfer ein cynhadledd aeaf 2021

Mae’n bleser gennyf gyhoeddi y bydd diweddariad gaeaf RCP Cymru Wales mewn meddygaeth yn mynd rhagddo – yn rhithiol fodd bynnag. Rhowch nodyn yn eich dyddiadur: 8-9 Rhagfyr. Rwy’n edrych ymlaen i raglen arloesol, ond rhywsut, dydw i ddim yn meddwl y gallwn osgoi o leiaf un sesiwn ar COVID-19! 

Lles: mae am oes, nid dim ond yn ystod COVID-19

Mae Ysbyty Nevill Hall yn y Fenni yn cynnal un o’r prosiectau mwyaf diddorol ac arloesol imi glywed amdanynt yn ddiweddar. Rwy’n falch o ddweud bod dau o enillwyr cystadleuaeth poster 2020, Dr Kate Edwards a Dr Madhu Kannan, wedi penderfynu ail-fuddsoddi eu henillion i sefydlu ‘ystafell sigliad’. Mae hwn yn lle diogel, tawel lle gall meddygon fyfyrio, dianc, ymlacio neu hyd yn oed grio mewn preifatrwydd. Mae’n syniad gwych, a bydd rhagor o fanylion yn dilyn mewn erthygl a gyhoeddir ar wefan RCP yn fuan. Yn y cyfamser, os oes gennych chi awydd sefydlu rhywbeth tebyg yn eich ysbyty chi, cysylltwch â ni!

Sôn am les…

Mae Iechyd i Weithwyr Iechyd Proffesiynol yn cynnig gwasanaeth cyfrinachol, am ddim sy’n galluogi i staff, myfyrwyr a gwirfoddolwyr y GIG yng Nghymru gael gafael ar gefnogaeth iechyd meddwl ar wahanol lefelau yn gyflym. ​Darllenwch ragor neu cysylltwch â ni.

Effaith COVID-19

Yn y fideo hwn ar yr RCP Player, mae’r Sefydliad Iechyd, sy’n aelod o’r Inequalities in Health Alliance a gynullwyd gan yr RCP, yn cyflwyno eu hymchwiliad i effaith COVID-19. Mae’r Fonesig Clare Moriarty, Cadeirydd grŵp cynghori arbenigol yr ymchwiliad, a Dr Mehrunisha Suleman, uwch gymrawd ymchwil, yn trafod sut mae’r pandemig wedi gwaethygu’r anghydraddoldebau iechyd sy’n bodoli eisoes ac wedi creu rhai ‘newydd’.

Sgyrsiau ar gyfer gofal sy’n foesegol gymhleth

Gall penderfyniadau am ddwysau, dad-ddwysau neu newid lefel gofal fod yn gymhleth. Mae’r arweiniad hwn gan yr RCP yn fframwaith ar gyfer cael trafodaethau moesegol am y penderfyniadau hynny. Mae ein cydweithwyr yn Llundain eisiau siarad â meddygon am eu profiadau o ddefnyddio’r Cofnod Gwneud Penderfyniadau Gofal Moesegol yn ymarferol er mwyn inni allu ei wella. Os hoffech gymryd rhan mewn cyfweliad byr, cysylltwch â ni.

Rhaglen Prif Gofrestrwyr RCP

Rhaglen Prif Gofrestrwyr RCP yw un o raglenni arweinyddiaeth seiliedig ar waith arweiniol Coleg Brenhinol y Meddygon ar gyfer meddygon dan hyfforddiant. Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn brif gofrestrydd ar gyfer 2021/22 neu os ydych chi’n adnabod rhywun a fyddai â diddordeb mewn bod yn brif gofrestrydd RCP, anogwch nhw i wneud cais am swyddi a gaiff eu hysbysebu ar NHS Jobs neu ewch i’n gwefan i weld rhestr lawn o sefydliadau’r GIG sy’n recriwtio. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni.

Cynllun Darlithydd Turner Warwick

Gallaf wir argymell y cyfle gwych hwn i feddygon dan hyfforddiant: ymunwch â ni yn ein diweddariad ar gyfer 2021 a chyflwyno eich gwaith i gannoedd o’ch cydweithwyr. Ymgeisiwch erbyn 6 Mehefin!   

Cymrodoriaeth Lewis Thomas Gibbon Jenkins o Lansawel

Mae’r gymrodoriaeth hon yn agored i hyfforddeion, ac yn ariannu gweithgaredd i hybu ymchwil meddygol yng Nghymru. Y dyddiad cau yw 4 Gorffennaf 2021.

Ymgyrch gwrthfwlio a thanseilio

Mae ein cydweithwyr yng Ngholeg Brenhinol y Llawfeddygon Caeredin yn chwilio am glinigwyr i ymuno â’u grŵp ymgyrchu yn erbyn bwlio. Os ydych chi’n teimlo’n gryf ynglŷn â herio ymddygiad bwlio yn y GIG, cysylltwch â ni. Maent yn gobeithio cynnal digwyddiad yng Nghymru fel rhan o’r ymgyrch yn ddiweddarach eleni os bydd y cyfyngiadau’n caniatáu.

Cymerwch ofal – mwynhewch y pethau bach mewn bywyd a ddaw yn sgil codi’r cyfyngiadau. Cael torri fy ngwallt fydd fy un i!