Home » News » RCP is-lywydd Cymru: Cyfres yr hydref

RCP is-lywydd Cymru: Cyfres yr hydref

Yn ei blog ym mis Hydref, mae Dr Olwen Williams yn edrych ymlaen at gemau rhyngwladol rygbi’r hydref, yn cyhoeddi enillwyr cystadleuaeth poster Cymru ac yn myfyrio ar ymateb y cyfryngau i’n hymweliadau diweddar ag ysbytai Prifysgol y Faenor a Wrecsam Maelor.

Bydd llawer ohonoch wedi sylweddoli o fy mlogiau misol fy mod yn arddwr brwd. Rwyf wrth fy modd â'r tymhorau cyfnewidiol a'r hyfrydwch a ddaw yn eu sgil. Nid yw'r hydref yn eithriad: mae'r ffocws yn symud o lawnt yr ardd i'r cae rygbi! Ie, gemau rhyngwladol rygbi’r hydref. Eleni, bydd angen pasbort COVID-19 arnaf i fynychu - a yw hyn yn rhoi hyder ychwanegol imi? Yn ffodus mae'r nifer sy'n derbyn brechiad yng Nghymru wedi bod yn rhagorol ar draws pob grŵp oedran ac mae ein gyriant brechu rhag y ffliw ar ei anterth ynghyd â defnydd parhaus o orchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus ac mewn siopau ac ysbytai. Felly ydw, rwy'n cydnabod bod popeth yn cael ei wneud i'n cadw ni'n ddiogel, ond mae bodolaeth COVID-19 ar lefel gymunedol yn parhau i fod yn anghyffyrddus o uchel. Gallem fod yn wynebu gaeaf anodd.

Mae'r hydref hefyd yn amser i ddwyn ffrwyth a chynaeafu ffrwythau hadau a heuwyd fisoedd ynghynt. Amlygodd cystadleuaeth poster hyfforddeion Cymru eleni hyn. Fe wnes i fwynhau bod yn farnwr yn fawr, er mai gwneud hynny yn rithwir wnes i. Roedd y posteri o safon uchel iawn ac roedd gan fy nghyd-feirniaid, Dr Hilary Williams, Dr Jon Goodfellow a Dr Shaun Smale benderfyniad anodd yn dewis yr enillwyr. A dyma nhw!

Cystadleuaeth Poster Cymru 2021

Cynhaliwyd ein sesiwn beirniadu posteri rhithwir ddydd Gwener 8 Hydref. Ymunodd Dr Shaun Smale â mi, pennaeth yr ysgol feddygaeth yn Addysg a Gwella Iechyd Cymru (HEIW), Dr Hilary Williams, prif gynghorydd rhanbarthol RCP ar gyfer y gystadleuaeth bosteri, a Dr Jon Goodfellow, cadeirydd Cymdeithas Feddygol Cymru. Darparwyd gwobrau o £250, £150 a £100 gan HEIW. Mae'r ddau awdur sy'n sgorio uchaf hefyd yn cael mynediad am ddim i Feddygaeth 2022.  Gwnaeth y safon argraff fawr ar Dr Williams a dywedodd:

'Mae safon y ceisiadau a nifer y ceisiadau yn parhau i gynyddu flwyddyn ar ôl blwyddyn, ac mae'n her i'r beirniaid lunio rhestr fer. Rydym yn falch o roi cyfle i'n meddygon iau arddangos eu prosiectau bob blwyddyn a creodd eu harweinyddiaeth arloesol i wella gofal cleifion yng Nghymru gryn argraff arnom.'

Safle 1af - Dr Emily Appadurai am 'Datblygu a gweithredu Rhaglen Efelychu Bleep i wella mynediad myfyrwyr meddygol i addysg feddygol yn ystod y pandemig'.

2il Safle - Dr Mark Ponsford am 'Baich COVID-19 nosocomaidd yng Nghymru: canlyniadau o astudiaeth arsylwadol ôl-weithredol aml-ganolfan o 2,508 o oedolion mewn ysbyty'.

3ydd safle - Dr Ben Pyrke am 'Staffio pandemig'

Hoffem ddiolch i bawb a gyflwynodd grynodeb ac atgoffa pawb fod hwn yn ddigwyddiad blynyddol gyda gwobrau ariannol a chyfle i gyflwyno eu gwaith mewn cynhadledd genedlaethol gan RCP. Mae'r 30 crynodeb o'r sgôr uchaf wedi cael eu cynnwys yn llyfryn haniaethol Cymru 2021.

Yn siarad ar eich rhan

Rydym wedi bod yn hynod o brysur yn ymateb i ymgynghoriadau Llywodraeth Cymru - diolch am eich cyfraniadau. Efallai eich bod wedi gweld y straeon diweddar yn y wasg am ein hadroddiadau yn dilyn ymweliadau llywydd yr RCP ag ysbystai Wrecsam Maelor ac Ysbyty Athrofaol y Faenor. Rhannwyd yr adroddiadau hyn â rhanddeiliaid allweddol ac rydym mewn cysylltiad rheolaidd â'r cyfarwyddwyr meddygol yn y ddau fwrdd iechyd i fonitro gweithrediad eu cynlluniau gweithredu. Ein blaenoriaethau allweddol yw cadw cleifion yn ddiogel a gofalu am feddygon wrth i’r GIG weld adferiad o'r pandemig.

COVID Hir

Y mis diwethaf, cyfarfûm â Dr Simon Barry, arweinydd cenedlaethol o'r grŵp gweithredu iechyd anadlol. Yma mae'n trafod y gwaith y mae ef a'i gydweithwyr wedi bod yn ei wneud yn ystod y 18 mis diwethaf:

'Yn gynnar ym mis Mawrth 2020, gwnaethom gydnabod y byddai COVID yn creu dryswch gan nad oedd canllawiau clir ar sut i drin yr haint newydd hwn. O ganlyniad, fe wnaethon ni greu'r canllaw gofal eilaidd COVID Cymru gyfan a luniwyd mewn 3 wythnos ac sydd wedi darparu diweddariadau yn barhaus ar bob agwedd ar reoli COVID mewn fformat fideo a ddarperir gan arbenigwyr lleol a chenedlaethol. Cyrhaeddodd dros 90% o'r boblogaeth darged yn gyflym, gan gynnwys yr holl ymgynghorwyr ward COVID, gofal dwys ac adrannau brys. Roedd yr effaith hon yn cyd-daro â’r ffaith bod gan y marwolaethau yng Nghymru o’r herwydd yn sylweddol is o gymharu â Lloegr yn ystod y don gyntaf (SYG, 2020).

'Yn dilyn y llwyddiant hwn, cyflwynwyd model gofal yn y gymuned yng Nghymru yn gynnar yn 2021 i gefnogi'r amcangyfrif o 8,500 o bobl â COVID hir (ONS, 2021). Roedd hwn yn cynnwys canllaw COVID hir cenedlaethol ar gyfer meddygon teulu   ac ap adferiad COVID     dwyieithog ar gyfer cleifion (a ddatblygwyd mewn cydweithrediad â grŵp cymorth cleifion COVID hir Cymru). Y nod yw sicrhau bod pobl yn cael cynnig cefnogaeth yn agos i'w cartref, gyda chyfeiriadau at raglenni adsefydlu dan arweiniad therapi a gofal ymgynghorwyr arbenigol lle bo angen.

'Mae'r canllaw COVID hir a'r ap a arweinir gan gleifion eisoes wedi dangos effaith gyda dros 90% o feddygfeydd teulu yn mabwysiadu'r canllaw, ac 8,000 o lawrlwythiadau wedi'u gwasgaru ledled y wlad, gan adlewyrchu nifer y bobl yr amcangyfrifir eu bod yn dioddef. Ariannwyd y dull arloesol hwn gan Lywodraeth Cymru a'i ddatblygu a'i weithredu gan y Sefydliad Gwyddoniaeth Glinigol a Thechnoleg (ICST) gan weithio gyda chyfarwyddwyr therapïau ar draws saith Bwrdd Iechyd Cymru.'

Amrywiaeth a chynhwysiant

Mae adroddiad cynnydd blwyddyn    ar gyfer adroddiad Ben Summerskill ar amrywiaeth a chynhwysiant yn y RCP  bellach ar gael. Cymerwch gip.

Rôl meddygon wrth fynd i'r afael ag anghydraddoldebau

Mae anghydraddoldebau iechyd yn cael eu teimlo fwyaf uniongyrchol gan unigolion a chymunedau, ond maent hefyd yn rhoi baich sylweddol ar ein gwasanaeth iechyd. Mae meddygon yn agos at broblem anghydraddoldebau iechyd ac yn ei weld yn eu gwaith bob dydd. Mae'r BMA wedi cynhyrchu pecyn cymorth rhyngweithiol i gynorthwyo clinigwyr i weithredu i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau yn eu hardaloedd lleol.

Wythnos o ddysgu gan Gomisiwn Bevan

Mae Comisiwn Bevan wedi partneru gydag Academi Dysgu Dwys Cymru i gynnig wythnos dysgu dwys  i weithwyr iechyd a gofal proffesiynol. Bydd y rhaglen yn cefnogi gweithwyr iechyd proffesiynol a gofal i ddylanwadu ar newid a chael effaith yn eu gweithle trwy ganolbwyntio ar sut i arloesi a thrawsnewid iechyd a gofal. Mae ysgoloriaethau ar gael i'r rheini sydd wedi'u lleoli yng Nghymru ac mae'r wythnos yn rhedeg rhwng 29 Tachwedd a 3 Rhagfyr.

Cofio Donal

Yn olaf, fe wnes i gynrychioli ein haelodau a'n cymrodyr yng Nghymru mewn gwasanaeth coffa dathlu hynod gyffrous ond dyrchafol i'r Athro Donal O'Donoghue yn gynharach y mis hwn. Cymerais eiliad i fyfyrio ar ein holl gydweithwyr sydd wedi colli eu bywydau i COVID-19.

Cadwch yn ddiogel.