Home » News » RCP is-lywydd Cymru: Dal ar y cyfle

RCP is-lywydd Cymru: Dal ar y cyfle

Ambell dro, rwy’n dal i gael negeseuon i’m hatgoffa bod digwyddiadau a drefnwyd cyn y pandemig wedi’u canslo (rhai am yr ail waith)! Mae cyfarfod yn bersonol – neu fel mae rhai pobl yn ei ddisgrifio, ‘eich gweld mewn 3D ddim 2D’ – mor bwysig, ac wrth i Gymru gamu’n ofalus allan o’r cyfyngiadau symud, rydyn ni’n edrych ymlaen i’r normal ‘newydd’, er gwaetha’r ffaith y bydd cyfarfodydd RCP yn dal i fod yn rhithiol hyd y gallwn ragweld.

Llywydd RCP yn ymweld â Chymru (yn rhithiol)

Rhai o’r cyfarfodydd pwysicaf yn ein calendr yw ymweliadau gan lywydd RCP Dr Bod Goddard ag ysbytai yng Nghymru. Yn 2020 bu’n rhaid inni ohirio ymweliadau PRCP, ond mae’n bleser gennyf ddweud wrthych fod y rhain yn digwydd eleni – er mai’n rhithiol fydd hynny! Ymwelodd Bod ag Ysbyty Wrecsam Maelor wythnos diwethaf i gwrdd â’r hyfforddeion, yr aelodau a’r cymrodyr. 

Mae’r ymweliadau hyn yn gyfle i feddygon lleol arddangos eu gwaith. Maent hefyd yn rhoi amser i fyfyrio a mynegi pryderon am gyflenwi gwasanaethau, hyfforddiant a lles. Mae uwch swyddogion RCP yn cymryd yr ymweliadau o ddifrif, gan adrodd yn ôl wrth reolwyr y GIG ar y diwrnod, gydag adroddiad ysgrifenedig llawn yn cael ei gyhoeddi ar ôl y digwyddiad. Mae ein dyled bob amser yn fawr i diwtoriaid a thiwtoriaid cyswllt y coleg sy’n helpu i drefnu’r cyfarfod. Diolch o galon i Dr Anthony Dixon, Dr Charlie Finlow a Dr Sarah Dyer am groesawu a chyflwyno i’r grŵp.

Cynhelir ein hymweliad nesaf gan y llywydd ar 21 Mehefin yn Ysbyty Prifysgol y Faenor. Os ydych chi’n ymgynghorydd neu’n hyfforddai sy’n gweithio i Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, cysylltwch â ni i archebu lle.

Llywodraeth newydd a Senedd newydd

Ni wnaeth etholiadau’r Senedd yn ddiweddar darfu llawer ar fap gwleidyddol Cymru.  Enillodd Llafur Cymru gyda 30 (allan o 60) o seddi ac mae’n bwriadu llywodraethu ar ei phen ei hun am y 5 mlynedd nesaf. Addawodd eu maniffesto 12,000 yn rhagor o staff i’r GIG, ysgol feddygol newydd i ogledd Cymru, a buddsoddiad mewn gofal integredig ar gyfer pobl hŷn ag anghenion cymhleth. Maent hefyd wedi ymrwymo i Ddeddf Aer Glân a dull Iechyd ym Mhob Polisi.

Cyhoeddodd y prif weinidog mai Eluned Morgan AC yw’r Gweinidog iechyd a gwasanaethau cymdeithasol newydd, a bydd yn arwain ar adfer y GIG a’r ymateb i’r pandemig. (Hi oedd y Gweinidog iechyd meddwl a llesiant blaenorol). Ei dirprwy weinidogion fydd Julie Morgan AC a Lynne Neagle AC. Rwyf wedi ysgrifennu at y gweinidog a hoffwn gyfarfod â hi cyn gynted â phosibl i amlygu ein gofynion ar gyfer tymor newydd y Senedd.

Rhaid rhoi blaenoriaeth i fynd i’r afael â phenderfynyddion cymdeithasol iechyd a lleihau anghydraddoldebau iechyd; mae’n bryd am strategaeth ar draws llywodraethau. Byddwn yn parhau i amlygu’r agenda llesiant a’r gweithlu, gan alw am rotau teg, llawn a chyflawn.  Mae croeso ichi gysylltu â mi os hoffech drafod unrhyw beth – ni all fy rôl ond cael effaith os gallaf gynrychioli eich safbwyntiau chi.

Mynd i’r afael â’r ôl-groniad

Gan edrych i’r dyfodol, rydyn ni – a llawer eraill – wedi bod yn gweithio gyda Chomisiwn Bevan ar ddau bapur yn eu cyfres Gwneud pethau'n wahanol, un ar fynd i’r afael ag ôl-groniad y GIG a’r llall ar ehangu gofal yn y gymuned. Caiff y papurau hyn eu cyhoeddi ochr yn ochr ag arweiniad ‘sut i wneud’. Cyfranogwch os gallwch; mae’r ffordd allan o’n sefyllfa bresennol yn ein dwylo ni, a rhaid inni ddal ar y cyfle. Rwy’n fwyfwy ymwybodol bod y galw yn y ‘drws ffrynt’ ac atgyfeiriadau cleifion allanol brys yn awr yn codi i’r un lefel â chyn y pandemig ac nid yw hyn yn gynaliadwy yn ein model presennol.

Gofal iechyd gwyrdd a diogelwch cleifion

Roeddwn wrth fy modd yn gweld bod Iechyd Gwyrdd Cymru wedi cael ei sefydlu – sef rhwydwaith ar gyfer gofal iechyd cynaliadwy yng Nghymru – a sefydlwyd mewn ymateb i Gynllun cyflenwi strategol ar gyfer datgarboneiddio GIG cymru. Gallwch archebu lle yn y lansiad. Digwyddiad arall yw'r Symposiwm diogelwch cleifion wrth y llyw sydd dan ofal Dr Chris Subbe, arweinydd gwella ansawdd RCP yng Nghymru.

Hyfforddeion – galwad terfyn am geisiadau

Anogwch eich hyfforddeion i ymgeisio!

Cynllun darlithydd Turner-Warwick

Bydd yr enillydd yng Nghymru yn cyflwyno ar yr RCP Player, yn cyhoeddi ei waith ym mlwyddlyfr Turner-Warwick 2021, yn mynychu derbyniad rhithiol gyda llywydd a chofrestrydd yr RCP, ac yn cael aelodaeth blwyddyn o’r RCP am ddim neu aelodaeth am ddim adeg adnewyddu. Y dyddiad cau yw 6 Mehefin.

Cystadleuaeth posteri Cymru

Gwahoddir yr awdur buddugol i gyflwyno yn ein digwyddiad deuddydd rhithwir Update in Medicine ar 8–9 Rhagfyr 2021. Bydd yr awduron buddugol a’r rhai sy’n derbyn clod yn cael mynediad am ddim i Medicine 2022 a mynediad i’n crynhoad electronig cenedlaethol ‘RCP regional poster competition 2021’. Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yn noddi gwobrau ariannol ar gyfer y safle cyntaf, ail a thrydydd. Caiff unrhyw geisiadau sy’n derbyn clod neu a roddir ar y rhestr fer eu cynnwys yn llyfryn crynodebau Cymru 2021. Y dyddiad cau yw 7 Mehefin.

Cymrodoriaeth ymchwil Lewis Thomas Gibbon Jenkins

Mae’r gymrodoriaeth ymchwil hon yn agored i aelodau sy’n tanysgrifio i’r RCP hyd at ST6. Mae’r fwrsariaeth o hyd at £30,000 ar gael dros 2 flynedd i ariannu prosiect ymchwil yng Nghymru. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 4 Gorffennaf.

Yn olaf, mae Cylchlythyr diweddaraf AaGIC allan nawr ac mae ynddo lawer o newyddion o bob cwr o Gymru.

Dr Olwen Williams
Is-lywydd RCP Cymru