Home » News » RCP is-lywydd Cymru: Mae'r gwanwyn yn yr aer

RCP is-lywydd Cymru: Mae'r gwanwyn yn yr aer

Mae Dr Olwen Williams yn edrych ymlaen at etholiadau’r Senedd sydd ar y gorwel, dau ymweliad rhithwir gan lywydd Coleg Brenhinol y Meddygon, Diweddariad ym Maes Meddygaeth Cymru ym mis Rhagfyr, a llawer iawn mwy.

Yn ystod yr wythnosau diwethaf gwelwyd gostyngiad sylweddol yn nifer yr unigolion sy'n profi'n bositif am COVID-19 yng Nghymru. Mae'r rhif R bellach rhwng 0.7-0.9, bu gostyngiad yn nifer y derbyniadau i'r ysbyty a defnydd gwelyau Unedau Gofal Dwys (ICU), ac rydym wedi gweld cynnydd sylweddol yn nifer y bobl sy'n cael brechlyn COVID-19. O ganlyniad, mae cyngor y Grŵp Cynghori Technegol wedi dylanwadu ar benderfyniad Llywodraeth Cymru i godi rhai cyfyngiadau. Amser bod yn optimistig? Gadewch i ni obeithio hynny.

Yn y cyfamser, mae unigolion sy’n dioddef o gur pen ar ôl cael brechlyn Astra Zeneca yn erbyn COVID-19 wedi bod yn dod i wasanaethau acíwt a meddygfeydd. Mae'n debyg bod hyn yn gysylltiedig â chyhoeddusrwydd diweddar ynghylch cymhlethdodau prin yn gysylltiedig â thrombosis. Codwyd hyn gennym yn ddiweddar gyda Dr Frank Atherton, prif swyddog meddygol Cymru, gan fod hyn yn rhoi pwysau ychwanegol ar wasanaethau sydd dan bwysau. Mae'r Coleg Brenhinol y Meddygon, ynghyd â'r Gymdeithas Meddygaeth Acíwt, Coleg Brenhinol Meddygaeth Frys a Chymdeithas Niwroradiolegwyr Prydain, wedi llunio canllawiau ar y cyd ar reoli cleifion sy'n mynd at feddyg i holi am thrombosis a thrombocytapenia a ysgogir gan frechlyn COVID-19 (VITT).

'Ni fyddem byth wedi llwyddo heb y gofal a ddarparwyd gan y meddygon'

Yn gynharach yr wythnos hon, cyhoeddwyd llythyr agored gennym at feddygon yng Nghymru gan Dr Jack Parry-Jones o'r Gyfadran Meddygaeth Gofal Dwys. Yn y llythyr, diolchodd i'w gydweithwyr am eu hymdrechion yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, gan ddweud bod y ‘gefnogaeth gan feddygaeth acíwt, meddygaeth gyffredinol, ac yn benodol, timau clefydau anadlol a heintus wrth ddarparu gofal i nifer fawr o gleifion oedd yn ddifrifol wael mewn ardaloedd gofal anadlol uchel wedi bod yn rhyfeddol.' Rydych wedi bod yn wych, ac rwyf mor falch o weithio ochr yn ochr â chi i gyd.

Etholiad cenedlaethol ar y gorwel

Wythnos heddiw, bydd etholiadau'r Senedd yn cael eu cynnal, a bydd senedd newydd i Gymru yn cael ei dewis gan bobl Cymru. Bydd angen i lywodraeth newydd Cymru ddelio â llawer o faterion: ansicrwydd economaidd, anghydraddoldebau cynyddol, system iechyd sydd wedi'i niweidio gan y pandemig, a gweithlu GIG blinedig y mae angen cymorth arnynt yn fwy nag erioed.

Ar 14 Ebrill, cyflwynais faniffesto Coleg Brenhinol y Nyrsys a’r gofynion ar gyfer llywodraeth nesaf Cymru  mewn hustyngau iechyd a gofal cymdeithasol a drefnwyd gan Gydffederasiwn GIG Cymru. Yn siarad ar ran eu pleidiau roedd Angela Burns (Ceidwadwyr Cymreig), Vaughan Gething (Llafur Cymru) a Rhun ap Iorwerth (Plaid Cymru). Mae'n bleser gennyf ddweud bod y tri wedi diolch i weithlu'r GIG am eu hymdrechion yn ystod y pandemig hyd yma, ac yn bwysicach, ymrwymodd y tri i gynyddu nifer y meddygon a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yng Nghymru. Mae Plaid Cymru a Llafur Cymru hefyd wedi ymrwymo i sefydlu ysgol feddygol newydd yn y gogledd.

Wrth i'r etholiad nesáu, mae pleidiau gwleidyddol wedi cyhoeddi eu maniffestos. Mae'r Ceidwadwyr Cymreig yn addo gwario mwy ar y GIG bob blwyddyn a lleihau rhestrau aros. Mae Llafur Cymru yn  addo buddsoddi mewn diagnosteg a thechnolegau newydd a buddsoddi mewn 12,000 o staff meddygol newydd erbyn 2026. Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn addo cynyddu gwariant ar iechyd meddwl a sefydlu tasglu ar anghydraddoldebau iechyd. Mae Plaid Cymru yn addo sefydlu gwasanaeth iechyd a gofal cymdeithasol cenedlaethol newydd a recriwtio 1,000 o feddygon ychwanegol. Os ydych am ddysgu mwy am yr etholiad, darllenwch fy mlog diweddar.

Dod i ysbyty wrth eich ymyl ...

Ym mis Mai, bydd llywydd Coleg Brenhinol y Meddygon, yr Athro Andrew Goddard, ein cofrestrydd newydd Dr Cathryn Edwards a minnau, yn ymweld â gogledd Cymru (yn rhithwir) wrth i ni ymuno â chydweithwyr yn Ysbyty Maelor Wrecsam i drafod gyda hyfforddeion, meddygon cyswllt, meddygon SAS ac ymgynghorwyr. Ym mis Mehefin, mae'r llywydd hefyd yn edrych ymlaen at ymweld ag Ysbyty Athrofaol newydd sbon Grange yng Nghwmbrân. Mae'r cyfarfodydd preifat hyn yn rhad ac am ddim i'w mynychu. Os ydych yn gweithio yn y naill ysbyty neu'r llall ac yn awyddus i ymuno â ni, e-bostiwch Wales@rcp.ac.uk.

Cadwch y dyddiad!

Mewn newyddion cyffrous eraill, rydym bellach wedi dechrau cynllunio'r rhaglen ar gyfer Diweddariad ym maes Meddygaeth Cymru, ein cynhadledd ddeuddydd rithwir ar 8–9 Rhagfyr. Rydym yn awyddus i gynnwys rhywbeth i bawb – gydag ychydig o sesiynau newydd. Ebostiwch Wales@rcp.ac.uk i gael eich atgoffa pan fydd yn bosibl archebu lle.

Cymryd rhan yn arolwg hyfforddiant cenedlaethol y Cyngor Meddygol Cyffredinol (GMC)

Mae arolwg hyfforddiant cenedlaethol y GMC  bellach ar agor tan ddydd Mawrth 18 Mai. Dyma eich cyfle chi i gael llais a dweud eich dweud ar hyfforddiant meddygol. Mae'n cymryd tua 15 munud i'w gwblhau ar borth ar-lein y GMC. Mae'r arolwg yn gofyn cwestiynau am ansawdd yr hyfforddiant; llwythi gwaith a gorweithio; amser sydd ar gael i ddarparu neu dderbyn hyfforddiant; mynediad i ystafelloedd egwyl a mannau astudio, a diffyg cwrteisi a'r digywilydd-dra yn y gweithle. Mae'r arolwg eleni hefyd yn cynnwys cwestiynau am effaith y pandemig. Rwy'n eich annog yn gryf i gymryd rhan, p'un a ydych yn hyfforddai neu'n hyfforddwr – mae eich atebion yn sbarduno newid.

Arfarniadau a sgiliau hyfforddi

Ar 1 Ebrill, mae system arfarnu GIG Cymru 'yn ôl i'r arfer'. Fodd bynnag, bydd ffocws newydd ar les – cofiwch fod Coleg Brenhinol y Meddygon wedi casglu rhai adnoddau rhagorol. Ac ar nodyn arall, mae Uned Ailddilysu Addysg a Gwella Iechyd Cymru wedi cynhyrchu modiwl hyfforddiant sgiliau gwerthuswr gyfer gwerthuswyr newydd a chyfredol, ac ar hyn o bryd maent yn gweithio ar fodiwl ynglŷn â defnyddio sgiliau hyfforddi yng nghyd-destun arfarnu.

Arddangos gwella ansawdd ym Mae Abertawe

Os ydych yn gweithio yn ysbytai Castell-nedd Port Talbot, Singleton neu Dreforys, mae cydweithwyr ym Mae Abertawe yn galw am grynodebau o 300 gair ar yr hyn rydych wedi'i gyflawni o ran gwella ansawdd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Mae cyflwyniadau i'w croesawu gan bob arbenigedd/aelod clinigol o staff a safleoedd ysbytai. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 7 Mai.

Bydd hyfforddeion yn cael cyfle i arddangos eu gwaith ac o bosibl ei gyflwyno i gynulleidfa ehangach mewn digwyddiadau ym mis Mehefin 2021, gyda gwobrau rhanbarthol yn cael eu dyfarnu gan banel beirniadu. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â phrif gofrestrydd Coleg Brenhinol y Nyrsys Dr Julia Scaife: julia.scaife@wales.nhs.uk.

Beth am siarad am ... alcohol ac anghydraddoldebau iechyd gyda'r Athro Syr Ian Gilmore a'r Farwnes Finlay o Landaf

Yn y fideo hwn ar lwyfan digidol Coleg Brenhinol y Meddygon,mae'r Athro Syr Ian Gilmore, cadeirydd y Gynghrair Iechyd Alcohol a'n Farwnes Ilora Finlay o Landaf yn trafod eu gwaith ar y Comisiwn ar Niwed Alcohol ac effaith barhaus y pandemig.

Darparu gofal profedigaeth yng Nghymru

Mae eleni wedi bod yn boenus ac yn anodd am gynifer o resymau, ond i lawer ohonom, un o'r agweddau anoddaf fu torri newyddion drwg o bell. Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu Fframwaith Cenedlaethol drafft ar gyfer Darparu Gofal Profedigaeth yng Nghymru a bydd ymgynghoriad yn cael ei gynnal tan 17 Mai 2021.

Gradd arbenigol newydd i feddygon SAS

Mae'r radd SAS uwch newydd – y radd arbenigol – yn cael ei chyflwyno o 1 Ebrill 2021. Mae'r pecyn wedi'i gymeradwyo gan weinidogion Cymru a Chymdeithas Feddygol Prydain. Gallwch gael rhagor o wybodaeth ar wefan Cyflogwyr y GIG: Canllawiau ac adnoddau Contract SAS 2021 – Cyflogwyr y GIG  a Gradd arbenigol 2021 – Cyflogwyr y GIG. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Cymdeithas Feddygol Prydain.

Rheoleiddio arfer uwch

Mae'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) yn gofyn i feddygon ymateb i arolwg byr ar reoleiddio ymarfer uwch gan HCPC. Mae'r arolwg yn cynnwys rhagor o wybodaeth gefndir am gwmpas a phwrpas y prosiect, a chyfres o gwestiynau byr.

Diagnosis a rheoli anemia niweidiol

Mae'r Gymdeithas Anemia Niweidiol wedi ffurfio partneriaeth pennu blaenoriaethau gyda Chynghrair James Lind i nodi deg 'ansicrwydd' yn ymwneud â rhoi diagnosis a rheoli anemia niweidiol – ac maent yn gofyn am eich help. Fe'ch gwahoddir i gwblhau arolwg byr i ddweud eich dweud am yr hyn sydd angen ei newid i helpu meddygon i wneud diagnosis cyflym a chywir.

Ac yn olaf ... 

Gyda siopau trin gwallt ar agor o'r diwedd, rwy'n edrych ymlaen at gael edrychiad hollol newydd – dim pinc llachar, rwy'n addo!