Home » News » RCP is-lywydd Cymru: Y ddiweddaraf mewn meddygaeth | byw drwy bandemig

RCP is-lywydd Cymru: Y ddiweddaraf mewn meddygaeth | byw drwy bandemig

Y mis yma, mae Dr Olwen Williams yn edrych ymlaen at ddiweddariad RCP mewn meddygaeth 2021, sy’n cael ei guradu gan y tîm yng Nghymru i'w ddarlledu ar RCP Player ar 8 Rhagfyr.

Ymunwch â ni ar gyfer diweddariad mewn meddygaeth yr RCP am eleni ar 8 Rhagfyr 2021

Wrth inni ddechrau cyfrif y dyddiau tan y Nadolig, rwyf innau’n dechrau meddwl ein diweddariad blynyddol ar y cyd mewn meddygaeth. Cyn y pandemig, roedd dros 300 ohonom yn cwrdd bob blwyddyn yng Nghaerdydd gyda Chymdeithas y Meddygon yng Nghymru. Yn anffodus, ni allwn gyfarfod wyneb yn wyneb ar gyfer cynhadledd eleni am resymau amlwg. Fel chithau, rwy'n colli'r sgyrsiau, y rhwydweithio ac wynebau cyfeillgar fy nghydweithwyr wrth inni ddod ynghyd ar gyfer ein diweddariad blynyddol bob mis Tachwedd. Mae llawer i'w ddweud o blaid cynadleddau rhithwir – mewn theori, mi allwch eu gwylio ar eich teledu wrth ymlacio ar eich soffa gyda choffi a chacen – ond nid dyna sy'n digwydd yn aml. Mae'r rhan fwyaf ohonom yn cofrestru ac yn trefnu absenoldeb astudio – ond yn canfod wedyn nad oes digon o staff yn yr uned, efallai bod rhywun yn hunanynysu – ac felly rydym yn ildio ac yn mynd i'r gwaith, gan obeithio dilyn ambell sgwrs ar ein ffôn symudol. Swnio'n gyfarwydd? Cofiwch, mae DPP yn rhan hanfodol o'n pecyn cymorth llesiant – peidiwch â’i anwybyddu, gwnewch amser a mwynhewch yr ysgogiad i ddysgu a chysylltu, er mai yn rhithiol y bydd yn digwydd am y tro.

Beth bynnag, rwy'n falch iawn o gael dweud wrthych fy mod, fel is-lywydd RCP yng Nghymru, wedi gweithio â'n cynghorwyr rhanbarthol i lunio rhaglen undydd rithwir ar 8 Rhagfyr 2021.

Archebwch eich lle heddiw!

Ac ymlaen at newyddion eraill. Mae hi'n amser enwebu: mae swyddi llywydd, is-lywydd clinigol ac aelod etholedig o'r cyngor angen eu llenwi. Bydd cymrodyr RCP wedi cael e-bost i’w hysbysu am y broses enwebu a manylion am y swyddi. Rwyf wedi mwynhau fy nhymor fel aelod etholedig o'r Cyngor yn fawr, roedd yn brofiad boddhaol ac ysgogol ac roedd y modd i gynnig persbectif Cymreig i'r RCP yn ganolog yn werth chweil. Meddyliwch am sefyll – mae angen cynrychiolaeth gref ar Gymru ar y Cyngor.

Wnes i erioed ddychmygu y buaswn yn dechrau fy ngyrfa feddygol mewn pandemig, ac nid oeddwn ychwaith wedi rhagweld y buaswn ychwaith yn gweithio drwy ail un. Mae'n 40 mlynedd ers i'r achosion cyntaf o AIDS gael eu cofnodi. Mae Strategaeth AIDS Fyd-eang 2021–2026 yn galw arnom i 'Rhoi diwedd ar anghydraddoldebau. Rhoi diwedd ar AIDS'. Mae'r ymgyrch fyd-eang i leihau achosion newydd o HIV i sero erbyn 2030 i’w gweld yma yng Nghymru gyda lansiad wythnos profi HIV gan y fenter Dinasoedd Llwybr Carlam yng Nghaerdydd ar 22 Tachwedd. Dylai pob meddyg fod yn gyfforddus wrth drafod profi am HIV gyda'u cleifion –  mae diagnosis hwyr yn golygu bod y risg o farwolaeth gynnar 8 gwaith yn uwch

Mae anghydraddoldebau iechyd – ffactorau allweddol yn y pandemig HIV a COVID-19 – yn bryder difrifol wrth edrych i'r dyfodol. Felly – i gau cylch fy mlog am y mis yma – rwy'n falch iawn bod gennym sesiwn gyfan ar anghydraddoldebau iechyd a COVID-19 yn ystod diweddariad RCP 2021 mewn meddygaeth ar 8 Rhagfyr, ynghyd â sgwrs am ddyfodol GIG Cymru gan ein prif swyddog meddygol Dr Frank Atherton.

Diweddariad RCP mewn meddygaeth, 8 Rhagfyr 2021  

Wedi'i gynllunio gan feddygon, ar gyfer meddygon, rydym wedi sicrhau cyfres o siaradwyr cyffrous, gan gynnwys:

  • Yr Athro Huw Morris, Coleg Prifysgol Llundain ar chwaraeon cyswllt a dementia
  • Yr Athro Carol Brayne, Prifysgol Caergrawnt ar benderfynyddion cymdeithasol iechyd
  • Dr Frank Atherton, prif swyddog meddygol Cymru ar ddyfodol GIG Cymru

Bydd yr uchafbwyntiau eraill yn cynnwys:

  • y cysylltiad rhwng thrombosis a COVID-19
  • sut mae'r tîm gofal alcohol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaethau
  • pynciau llosg mewn cardioleg a'r datblygiadau mewn ymarfer clinigol.

Archebwch eich lle heddiw.

Ar ôl y ffrwd fyw ar 8 Rhagfyr 2021, bydd cynnwys y gynhadledd ar gael ar alw tan 8 Mawrth 2022. Ar ôl 7 Ionawr 2022, bydd y cynnwys yn dal ar gael ond ni fydd DPP yn cael ei ddefnyddio. Mae aelodau'r RCP yn cael gostyngiad. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: Wales@rcp.ac.uk.

Anghydraddoldebau iechyd (llygredd aer)

Ym Mhodlediad Meddygaeth diweddaraf yr RCP, mae Dr Jenny Baverstock a'r Athro Stephen Holgate yn trafod llygredd aer ac iechyd. Gwrandewch os gallwch chi!

Ymchwil i anghenion ariannol heb eu diwallu meddygon a myfyrwyr meddygol y DU

Comisiynwyd UCL gan y Gronfa Lles Meddygol Brenhinol (RMBF) i ganfod graddau'r anghenion ariannol heb eu diwallu yn y proffesiwn meddygol. Maent yn eich gwahodd i gwblhau arolwg ar-lein 10-15 munud o hyd. Nid oes yn rhaid i chi fod wedi cael unrhyw brofiad o anawsterau ariannol i gymryd rhan. Ar ôl ei gwblhau, bydd eich enw’n mynd ymlaen i gael siawns o ennill un o 20 taleb gwerth £25. Maent hefyd am gyfweld meddygon a myfyrwyr meddygol sy'n profi neu sydd wedi profi anawsterau ariannol oherwydd afiechyd. Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â  k.alexander@ucl.ac.uk.

Enwebiadau ar gyfer Cyngor RCP

Mae’r enwebiadau bellach wedi agor ar gyfer swyddi llywydd, is-lywydd clinigol a chynghorwyr etholedig. Mae'r cyfnod enwebu ar agor tan 15 Rhagfyr 2021. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i'n gwefan: etholiadau'r llywydd  | etholiadau’r is-lywydd clinigol a chynghorwyr.

Gwneud pethau'n wahanol: safbwyntiau rhyngwladol, 1 Rhagfyr, 3.30pm 

O dan ofal Comisiwn Bevan, bydd panel o siaradwyr yn rhannu safbwyntiau o bob rhan o'r byd ar effaith y pandemig coronafeirws a sut mae gwledydd yn gwella ac yn ailafael mewn pethau. Beth all Cymru ei ddysgu gan eraill, beth yw'r heriau a'r datrysiadau wrth edrych i’r dyfodol a beth ddylai gael blaenoriaeth i sicrhau bod systemau iechyd a gofal yn darparu gwasanaeth cynaliadwy? Archebwch eich lle heddiw.

Byddwn i gyd yn cyfarfod eto yn fuan. Croeswn ein bysedd y byddwn ni'n ôl gyda'n gilydd yng Nghaerdydd ym mis Tachwedd 2022!

Cadwch yn ddiogel.

Dr Olwen Williams